matsiii

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

คำอธิบายรายวิชา
.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์
........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
..... 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

..... 2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
..... 3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
..... 4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
..... 5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
..... 6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
......7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
..... 8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้
..... 9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
.....10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
.....11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้

.....12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา
.....13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
.....14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้

.....15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้
                                                           ความซื่อสัตย์
       
       .......ความหมายของความซื่อสัตย์......
   ความซื่อสัตย์ หมายถึง ความประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศกัน ไม่หลอกลวงหรือเราอาจจะเข้าใจง่ายๆว่าความซื่อสัตย์ก็คือคนที่เป็นคนดีเป็นคนตรง ประพฤติสิ่งใดก็ด้วยน้ำใสใจจริง
    
        ......คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับความซื่อสัตย์.......
  1.สุจริต
  2.ซื่อตรง
  3.จริงใจ
  4.ยุติธรรม
  5.บริสุทธิ์ใจ


      .....ประโยชน์ของความซื่อสัตย์.....
  1.เพื่อให้มีเมตตาธรรม ไม่เบียดเบียนกัน
  2.เพื่อให้ชีวิตปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวงกันและกัน
  3.เพื่อให้คนอื่นไว้ใจและเชื่อใจกัน
  4.เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
  5.เพื่อให้รักและเคารพเกียรติของตนเอง
  6.เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างาน


     ......คุณค่าของความซื่อสัตย์......
     คนที่มีความซื่อสัตย์จะเป็นคนที่ศรัทธาการพูดความจริง ซึ่งทำให้การสื่อสารของเขาเป็นไปอย่างเปิดเผยไม่พูดโกหก ไม่คดโกงใคร และไม่เป็นหูเป็นตาในเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่ส่งผลเสียหายต่อส่วนรวม หรือแม้แต่บุคคล ดังนั้นความซื่อสัตย์จึงเป็นคุณค่าสำคัญที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับการปลูกฝัง


    ......"พฤติกรรม"ความซื่อสัตย์จากซื่อ ICT.....
     การหาสาระข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตหรือดูข่าวทางโทรทัศน์เรื่องที่เราสนใจ เราก็อาจนำข่าวสารที่เราได้รับหรืออ่านมานำไปบอกกล่าวหรือเล่าให้เพื่อนและคนรู้จักฟัง โดยเล่าเหตุการณ์ที่เราได้อ่านมาหรือดูมาจริงๆไม่มีการเสริมแต่งเรื่องนั้น


    .....ศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความซื่อสัตย์จากเนื้อเพลง.....
     1.เพลง ความซื่อสัตย์ ของนักร้อง วง bodyslam
        เพลงนี้เป็นเพลงที่ซื่อสัตย์ต่อคนรัก จะรักเดียวใจเดียวไม่หักหลังซึ่งกันและกันความรักจะมั่นคงตลอดไป


     2.เพลง กิ้งก่าทอง ของนักร้อง ธันวา
        เพลงนี้เป็นเพลงที่หักหลัง ทรยศ ต่อคนที่รักเรา ซึ่งไม่มีความซื่อสัตย์ต่อกันเลย จนในที่สุดเขาก็ไม่เหลือใครเลยเพราะความทรยศหักหลังของเขาเอง


    3.เพลง จากนี้ไปจนนิรันดร์ ของนักร้อง เอ๊ะจิรากร
       เพลงนี้เป็นเพลงที่คนรักไว้ใจเชื่อใจต่อกัน สัญญาว่าจะรักตลอดชั่วนิรันดร์ จะซื่อสัตย์ต่อคนที่เรารักและรักเรา


    ......ศึกษาวรรณกรรม/สุภาษิต/คำพังเพย/เกี่ยวกับความซื่อสัตย์....   
     1.โยนกลอง หมายถึง โยนความผิดให้ผู้อื่น
     2.ว่าวติดลม  หมายถึง เหลิงหรือเพลินจนลืมตัว
     3.ว่าแต่เขาอิเหน่าเป็นเอง หมายถึง พูดว่ากล่าวผู้อื่นแต่ตนกลับทำหรือเป็นเสียเอง
     4.ผักชีโรยหน้า หมายถึง ทำดีพอพ้นตัว ความดี หรือความสวยที่งามลวงตาได้เพียงผิวเผิน
     5.ปากว่าตาขยิบ หมายถึง พูดอีกอย่างแต่ทำตรงกันข้าม
     6.ตาร้อน หมานยถึง อิจฉาริษยา   


   ......เลือกประพฤติตนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ให้ดีที่สุดและมากที่สุด.....
     1.สุจริตโดยที่เราไม่ลอกข้อสอบหรือการบ้านเพื่อน
     2.ซื่อสัตย์ต่อคนที่เรารักและรักเรา
     3.ช่วยทำการบ้านของเพื่อนด้วยความจริงใจ
     4.ไม่พูดโกหกหรือหลอกลวงกับทุกคน
     5.ยุติธรรมกับทุกคนเช่นเพื่อนทะเลาะไม่ควรเป็นนกสองหัวเป็นอย่างยิ่ง